Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

Річний звіт ПАТ НДІ

Звіт 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова комiсiї з припинення       Каданiна Тетяна Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14311407
4. Місцезнаходження
Львівська , -, 79060, м.Львiв, вул.Наукова, 7а
5. Міжміський код, телефон та факс
032 264-69-55 032 263-70-58
6. Електронна поштова адреса
ndiprea@registrar.lviv.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79   26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ndi.lviv.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не володiє жодними лiцензiями. Участь емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутня. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали. Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. На момент створення держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл володiла 100% акцiй емiтента. Станом на 31.12.2016 державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. Особливої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв було прийнято, але характер правочинiв та їх граничну вартiсть не визначили.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка ААБ №749727
3. Дата проведення державної реєстрації
11.04.1996
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
6000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
46.73 Оптова торгiвля деревиною,будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Наглядова Рада Правлiння Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДОБАНК"
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600301050021
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДОБАНК"
5) МФО банку
325365
6) поточний рахунок
2600301050021
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000 Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100
V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каданiна Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 570735 07.07.1999 Тернопiльським РВ МВ УМВС у Тернопiльськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища. Київський Iнститут народногогосподарства. Спецiальнiсть :економiст
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сполгар>, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Повноваження: В межах своєї компетенцiї без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє його iнтереси, вчиняє угоди вiд iменi Товариства, приймає рiшення про вiдкриття i закриття будь-яких рахункiв Товариства в банках, приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства; видає накази, розпорядження та дає вказiвки, обовязковi для виконання всiма працiвниками Товариства, укладає колективний договiр. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правлiння" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду з 01.09.2011р. згiдно Рiшення наглядової ради, протокол №8 вiд 30.08.2011 р. Згiдно Рiшення наглядової ради, протокол №11 вiд 23.04.2015р. пiдтверджено та продовжено повноваження до 23.04.2018р. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирон Галина Богданiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 722740 09.10.2001 Шевченкiвсьекого РВЛМУ УМВС у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка. Спецiальнiсть:Економiка пiдприємства.
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державне пiдприємство Мiнiстерства оборони України "ЛЗЗК", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2014 на 5 рокiв
9) Опис
Участь у засiданнях правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 13) та Положенням "Про правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду з 21.04.2011р. згiдно Рiшення наглядової ради, протокол №4 вiд 21.04.2011р.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломакович Вiталiй Афанасiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 861951 18.03.2008 Шевченкiвським РУГУ УМВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка, спецiальнiсть планування народного господарства квалiфiкацiя- економiст
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "БМ Банк", Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 12) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. обрано на термiн 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баклаєв Костянтин Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 404574 21.04.2000 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Повна вища, Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть ? звукотехнiка, квалiфiкацiя iнженер-електрик
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство ПАТ <НДI ПРЕА> <НВП звукотехнiки та iнформацiйних систем>, директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
УУчасть у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 12) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2015р. обрано на термiн 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Репета Iван Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 564321 07.06.2007 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть ? автоматичний електрозв?язок, квалiфiкацiя - iнженер електроз"вязку
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство ПАТ "НДI ПРЕА" "НВП технологiчного забезпечення", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, бере участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №22 вiд 23.04.2015р.) - обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Товариства
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Погорелий Вiктор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 558194 26.02.2001 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Повна вища, Львiвський лiсотехнiчний iнститут, квалiфiкацiя - iженер
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство ПАТ <НДI ПРЕА> <НВП звукотехнiки та iнформацiйних систем>, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 14) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №22 вiд 23.04.2015р.) обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї . Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломакович Iрина Мечиславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 355984 22.07.2006 Сихiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1982
5) освіта**
повна вища, Тернопiльська академiя н/г, 2005 р.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ <НДI ПРЕА>, начальник вiддiлу маркетингу та оренди
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2011 на 5 рокiв
9) Опис
Участь у засiданнях правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 13) та Положенням "Про правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду з 21.04.2011р. згiдно Рiшення наглядової ради, протокол №4 вiд 21.04.2011р. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлларiонов Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 389551 05.04.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть -промислове i цивiльне будiвництво, квалiфiкацiя - iнженер будiвельник
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "УЮТ", заступник директора з технiчних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 14) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.03.2012р. термiном на 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клипiн Едуард Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 660478 03.12.1997 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1935
5) освіта**
Повна вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, промислове i цивiльне будiвництво, квалiфiкацiя - iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне пiдприємство "ШИВА", Заступник директора по будiвництву.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 на 3 роки
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 12) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2015р. обрано на термiн 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Каданiна Тетяна Олександрiвна МС 570735 07.07.2001 Тернопiльським РВ МВ УМВС у Тернопiльськiй обл. 635893 2.6496 635893 0 0 0
Член Правлiння-Головний бухгалтер Мирон Галина Богданiвна КВ 722740 09.10.2001 Шевченкiвсьекого РВЛМУ УМВС у Львiвськiй обл. 100 0.000417 100 0 0 0
Член Наглядової Ради Клипiн Едуард Олександрович КА 660478 03.12.1997 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 2000 0.0083 2000 0 0 0
Член Наглядової Ради Баклаєв Костянтин Костянтинович КВ 404574 20.04.2000 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 280 0.001167 280 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Репета Iван Васильович КС 564321 07.06.2007 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 100 0.00042 100 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Iлларiонов Вiктор Iванович КВ 389551 25.10.2004 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 100 0.0004 100 0 0 0
Член правлiння Ломакович Iрина Мечиславiвна КС 355984 22.07.2004 Сихiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Погорелий Вiктор Григорович КВ 558194 26.02.2001 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 2000 0.0083 2000 0 0 0
Голова Наглядової ради Ломакович Вiталiй Афанасiйович МЕ 861951 18.03.2008 Шевченкiвським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi 15547673 64.7819 15547673 0 0 0
Усього 16188146 67.450504 16188146 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТзОВ "Будiвельний альянс" 32569387 79007 Львівська Галицький м. Львiв проспект Свободи, 45 3980773 16.5866 16.5866 3980773 0 0 0
ТОВ <КУА <ОПТIМА-КАПIТПЛ> (Пайовий не диверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу <ПРОФЕСIЙНИЙ) 32800975 79060 Львівська - Львiв Наукова, 7-А 2400100 10.0004 10.0004 2400100 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа  15547673 64.7819 64.7819 15547673 0 0 0
Усього 21928546 91.3689 91.3689 21928546 0 0 0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 99.92
Опис Порядок денний загальних зборiв: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт органiв управлiння про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства, звiту Правлiння Товариства. 5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв (у т.ч. внесення змiн до iснуючих правочинiв), якi можуть вчинятися Товариством за рiшенням Наглядової ради протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. Принятi рiшення. 1. Обрано лiчильну комiсiю. 2. Обрано Голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено регламент зборiв. 4. Затвердити звiт Наглядової Ради про результати роботи в 2015 роцi. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї щодо пiдтвердження балансу та рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк. 7. Збиток Товариства за 2015 рiк в сумi 24 млн. 863 тис. грн. визначений вiдповiдно до МСФЗ 1. 8. Надати дозвiл Головi Правлiння Товариства за письмовою згодою Наглядової ради Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства будь-яких значних правочинiв.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31215885
Місцезнаходження 79031 Україна Львівська - м.Львiв вул.Стрийська, 69/64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2590
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.01.2001
Міжміський код та телефон (032) 245-08-08
Факс (032) 245-08-08
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис ЗЗатверджено зовнiшнiм аудитором Товариства рiшенням Наглядової ради (протокол №4 вiд 07.12.2016р). Договiр №1/2/80217 вiд 28.02.2017 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807862
Місцезнаходження 79026 Україна Львівська - м.Львiв вул.Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010
Міжміський код та телефон (032) 297-23-12
Факс (032) 297-23-12
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2011 р. затверджено зберiгачем товариства. Договiр №15 вiд 25.05.2011 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м.Київ вул.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р. Договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв №ОВ-1333 вiд 04.11.2013 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження - - Київська - м. Київ вул.Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №594085
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2011
Міжміський код та телефон 0-800-503-236
Факс -
Вид діяльності Страхування авто,страхування будiвлi
Опис ССтрахування авто-№142477а6афа вiд 09.12.2016, страхування будiвлi договiр №00008ио6аф вiд 19.05.2016р
X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.05.2011 45/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000121883 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 24000000 6000000 100
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" засноване вiдповiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.03.1996року №743 шляхом перетворення державного пiдприємства - Державного науково-дослiдного iнституту побутової радiоелектронної апаратури (ДНДI ПРЕА м. Львiв) у вiдкрите акцiонерне товариство у вiдповiдностi до Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" та Указу Президента України вiд 19.03.96р. № 194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996р. За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 березня 2012 року у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>, Товариство змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство <Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури>.

Дочiрнi пiдприємства: "Науково виробниче пiдприємство "Матерiально технiчного забезпечення ВАТ "НДI ПРЕА", "Наукововиробниче пiдприємство технологiчного забезпечення", "Науково виробниче пiдприємство "Автотранспортне пiдприємство", "Науково виробниче пiдприємство "Лазерних дискових iнформацiйних систем", "Науково виробниче пiдприємство звукотехнiки та iнформацiйних систем" знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м. Львiв вул. Наукова,7а; Фiлiй та представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) в 2016 р. становила 23 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Загальний фонд оплати працi за 2016р становить 672 тис. грн.

Емiтент не належить до будь-яких обєднань.

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась за прямолiнiйним методом виходячи iз встановлених строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувалася в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi. Нарахування зносу на МШП здiйснювалось у розмiрi 100 вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Нарахування амортизацiї здiйснювалось з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Станом на 31.12.2016р. основним видом дiяльностi ПАТ "НДI ПРЕА" є здавання в оренду власного нерухомого майна юридичним та фiзичним особам, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю. Вартiсть орендної плати встановлюється ПАТ "НДI ПРЕА" на рiвнi договiрних цiн, виходячи з укладених договорiв та коригується при змiнi iндексу iнфляцiї, цiн i тарифiв. Офiснi центри ПАТ є привабливим для мiсцевих пiдприємств, фiрм завдяки зручному розташуванню поблизу важливих транспортних магiстралей, високому рiвню облаштування офiсiв, можливiстю скористатися просторим конференц-комплексом, презентацiйними примiщеннями, а також фактом знаходження в одному примiщеннi з банкiвською установою. Не останню роль вiдiграє i наявнiсть квалiфiкованої охорони, паркiнгу. На сьогоднi активний попит на офiси, розташованi в бiзнес-центрах, зумовлений не тiльки зростанням дiлової активностi, але i пiдвищенням вимог до робочого простору фiрм, якi працюють досить давно.

В 2016р. проведено монтаж мереж внутрiшнього електропостачання на 2-4пов на суму 1089 тис.грн, проведено ремонт кiмнати на 1 пов. на суму 69тис. Також капiталiзованi витрати на проведення ремонту в першому кварталi в будiвлi за адресою м. Львiв вул.. Наукова,7А на замiну килимового покриття на суму 4 тис.грн. В 2016р введено в експлуатацiю одна одиниця ПЕОМ вартiстю 9 тис. грн., багатофункцiональний пристрiй на суму 53 тис .грн, бiля будiвлi встановлено євро кабiну вартiстю 38 тис.грн та банерна сiтка вартстю 63тис. грн.. Також придбано та введено в експлуатацiю автомобiль вартiстю 2139 тис.грн та капiталiзовано витрати на ремонт автомобiля в сумi 89 тис.грн. У вереснi 2016р на пiдставi iнвестицiйного договору введено в експлуатацiю офiсний комплекс з паркiнгом (будiвля пiд лiтерою "А-8") . Будiвля належить товариству на пiдставi iнформацiйної довiдки №68218990 вiд 15.09.2016р. Розмiр частки товариства 5/100, що становить 937,1квм. Примiщення введенi в експлуатацiю за первiсною вартiстю накопиченої при здiйснення будiвництва на б/р 151, що становить 8148 тис.грн. Облiковуються введенi в експлуатацiю нежитловi примiщення як iнвестицiйна нерухомiсть. (Зданi в оренду 100% вiд загальної площi). В листопадi 2016р було здiйснено продаж нежитлових примiщень площею 227квм на пiдставi договору зареєстрованого в реєстрi за № 1634 вiд 28 листопада 2016р.. Вартiсть продажу становила 3 442 тис. грн без ПДВ. Залишкова вартiсть нежитлових примiщень на момент продажу з урахування амортизацiї за мiсяць вибуття та реєстрацiйних витрат становила 243 тис.грн..

Протягом звiтного року значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами тощо не укладалось.

Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Будiвля, позначена лiтерою А-10, яка розташована за адресою: м.Львiв вул.. Наукова,7А передана в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" згiдно договору iпотеки.. Iнших омежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi.

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства - зростання курсу долара до гривнi. Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища. Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв.

В 2016 р сплачено доплати по наукових пенсiях в сумi 21 тис.грн

Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок пошуку нових контрагентiв, зменшення енергоспоживання, передачi в оренду всiх вiльних площ.

Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства: - Недосконалiсть та змiннiсть податкового законодавства; Погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi та стану справ у економiцi; - Коливання курсу iноземних валют при виконаннi договорiв; - Стихiйнi лиха та iншi форс-мажорнi обставини.

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.

В 2016 роцi ПАТ позивачем не виступало. В 2016 роцi ПАТ вiдповiдачем не виступало. В 2016р. вiдсутнi судовi справи, по яких вiдкрито провадження у справi та стороною в яких виступають дочiрнi пiдприємства ПАТ.

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14650 25309 0 0 14650 25309
будівлі та споруди 13424 21961 0 0 13424 21961
машини та обладнання 827 730 0 0 827 730
транспортні засоби 114 2288 0 0 114 2288
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 285 330 0 0 285 330
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14650 25309 0 0 14650 25309
Опис Станом на 31.12.2016р. по будiвлях та спорудах: первiсна вартiсть становить 27069тис.грн, сума нарахованого зносу - 5108 тис. грн, ступiнь зносу 19%. Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить - 1144 тис.грн, сума нарахованого зносу 414 тис грн , ступiнь зносу 36 %. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить 2745 тис.грн, сума нарахованого зносу 457 тис.грн , ступiнь зносу 17%. Iншi основнi засоби- меблi, iнвентар, НМА:- первiсна вартiсть становить -451тис.грн, сума нарахованого зносу121тис.грн, ступiнь зносу 27%. Обмеження щодо використання - Будiвля, позначена лiтерою А-10, яка розташована за адресою: м.Львiв вул. Наукова,7А передана в заставу ПАТ КРЕДОБАНК згiдно договору iпотеки, iнвестицiйна нерухомiсть передана в заставу по договору iпотеки нерухомого майна.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -54162 -51238
Статутний капітал (тис. грн.) 6000 6000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 6000 6000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190,1200 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690, 1695 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх невiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.
3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 77371 X X
у тому числі: 
кредитний договiр №76 15.03.2007 77371 4.2 30.06.2023
Зобов'язання за цінними паперами X 3574 X X
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 3574 X X
Iнвестицiйнi сертифiкати (емiтент ТзОВ <КУА <ОПТIМА-КАПIТАЛ> 30.12.2015 3574 0 23.12.2016
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 86 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 26303 X X
Інші зобов'язання X 6216 X X
Усього зобов'язань X 113550 X X
Опис: д/в
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031 Україна Львiвська - м.Львiв вул. Стрийська 69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво №2590 18.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031 Україна Львiвська - м.Львiв вул. Стрийська 69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво №2590 18.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ "НДI ПРЕА", НКЦПФР ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НДI ПРЕА" ЗА 2016 РIК У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством "III Тисячолiття-Аудит" (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ "НДI ПРЕА" станом на 31.12.2016 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Нас призначили аудиторами товариства 28 лютого 2017 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "НДI ПРЕА" на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит". Адреса: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64. Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01, дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268 2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО Назва товариства ПАТ "НДI ПРЕА" Код ЄДРПОУ 14311407 Мiсце знаходження 79060, м. Львiв, вул. Наукова, 7А. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiя ААБ №749727. Дата реєстрацiї - 11.04.1996 р. Орган, що видав Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради Основний вид дiяльностi 68.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна Поточний рахунок №2600301050021 в ПАТ "Кредобанк", МФО 325365 Посадовi особи Голова комiсiї з припинення Каданiна Т.О. Головний бухгалтер Мирон Г.Б. 3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 3.1. Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/280217 вiд 28 лютого 2017 року i була розпочата 28 лютого 2017 р. та закiнчена 11 квiтня 2017 року, про що складений акт виконаних робiт. 3.2. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково - первиннi документи. 4. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв вартiстю понад 6000 грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Створено групу основних засобiв - малоцiннi необоротнi активи. Вартiсний критерiй до 6000 грн. Враховуючи економiчнi вигоди вiд використання цiєї групи основних засобiв встановлено такий метод нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних активiв: амортизацiя нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв та термiни корисного використання, якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не перевищують 12 рокiв. Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого рахунку. На кожну дату балансу керiвництво Товариства оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть позик виданих та дебiторської заборгованостi може зменшитися. Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик виданих та дебiторської заборгованостi, керiвництво Товариства оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi позик виданих та дебiторської заборгованостi в облiку вiдображається шляхом створення резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв може бути нарахований на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо керiвництво Товариства має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом. Якщо для дебiторської заборгованостi iндивiдуально не можна визначити резерв сумнiвних боргiв- створюється резерв для сукупностi дебiторської заборгованостi, попередньо роздiливши заборгованiсть на групи. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки i збитки. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, стають платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється. Грошовi кошти Компанiї включають кошти в касi та на рахунках в банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування та вiдображаються в облiку та звiтностi у перiодi їх виникнення. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається за наявностi таких умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, Товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованими товарами, сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги були фактично наданi. У фiнансовiй звiтностi дохiд вiд реалiзацiї вiдображається за вирахуванням ПДВ, акцизу та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв. Витрати Товариства з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку. Поточний податок на прибуток вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що пiдлягає сплатi). Якщо вже сплачена сума податку на прибуток перевищує суму, яка пiдлягає сплатi, то сума перевищення визнається як дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток. Вiдстроченi податки (вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання) розраховуються щодо тимчасових рiзниць за балансовим методом, який передбачає визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з податкової бази та балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдображаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що виникли мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх поточною оцiнкою для цiлей фiнансової звiтностi. Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової рiзницi та ставки оподаткування. Вiдстрочений податковий актив вiдображається лише у випадку, коли iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для покриття вiдстрочених податкових активiв, або покриття iснуючих вiдстрочених податкових зобов'язань. Дивiденди, оголошенi Товариством, вiдображаються як зобов'язання та вiдносяться до власних коштiв учасникiв у тому перiодi, коли вони були запропонованi та оголошенi при умовi вiдсутностi непокритого збитку. Установлена межа суттєвостi: - окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства, - 5 % пiдсумку всiх активiв, усiх зобов'язань та власного капiталу вiдповiдно; - окремих видiв доходiв i витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства; - з метою проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв застосовувати вiдхилення залишкової вартостi вiд їх справедливої вартостi в розмiрi 10 % такого вiдхилення; - визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10 %. 5. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ 5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить вiд'ємне значення. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить вiд'ємне значення. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. 5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством. 5.3. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства низький. 5.4. Наявнiсть ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до списку емiтентiв що мають ознаки фiктивностi. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi (далi - Список), який формується та ведеться НКЦПФР у вiдповiдностi до вимог "Положення про встановлення ознак фiктивностi емiтентiв цiнних паперiв та включення таких емiтентiв до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 10.07.2015 року №980. З ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до Списку, iдентифiкована лише одна ознака, коли середньомiсячнi витрати на оплату працi в середньому на одного працiвника є меншими вiд трикратного мiнiмального розмiру заробiтної плати, встановленої законодавством на дату складання фiнансової звiтностi. В результатi проведення аудиторських процедур не отриманi свiдчення наявностi щонайменше чотирьох ознак чи ознак, якi б були безумовною пiдставою для включення товариства до Списку. 6. ВИСНОВОК За результатами перевiрки аудиторський висновок - умовно-позитивний. Звiтнiсть ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку. Аудиторський висновок складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй - ВИКОНАВЦЮ. Аудитор (сертифiкат №006807) А.Я. Чух м. Львiв 11 квiтня 2017 року Директор (сертифiкат №003403) О.Б. Бобрович м. Львiв 11 квiтня 2017 року
д\в
д\в
д\в
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери  X
Депозитарна установа  X
Інше (запишіть): д\в Ні
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток  X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук  X
Інше (запишіть): д\в Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація  X
Додатковий випуск акцій  X
Унесення змін до статуту  X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу  X
Організації  X
Діяльності  X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила
Наглядова рада самооцiнку не проводила
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування  X
Аудиторський  X
З питань призначень і винагород  X
Інвестиційний  X
Інші (запишіть) У складi Наглядовної ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.
У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою  X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X
Відсутність конфлікту інтересів  X
Граничний вік  X
Відсутні будь-які вимоги  X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства  X
Положення про порядок розподілу прибутку  X
Інше (запишіть): д\в
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі  X
Менше ніж раз на рік  X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік  X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів  X
Наглядова рада X
Виконавчий орган  X
Інше (запишіть) д\в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень  X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X
Інше (запишіть) д\в
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада  X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились  X
Інше (запишіть) д\в
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів  X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу  X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X
Інше (запишіть) д\в
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій  X
Випуск депозитарних розписок  X
Випуск облігацій  X
Кредити банків  X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X
Інше (запишіть): д\в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" за ЄДРПОУ 14311407
Територія  за КОАТУУ 4610136900
Організаційно-правова форма господарювання  за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності  за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 23
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79060 м.Львiв, вул.Наукова, 7а
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 4
первісна вартість 1001 8 12
накопичена амортизація 1002 6 8
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6014 54
Основні засоби: 1010 14648 17181
первісна вартість 1011 20118 23431
знос 1012 5470 6250
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 8124
первісна вартість 1016 0 8148
знос 1017 0 24
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
інші фінансові інвестиції 1035 3574 3574
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 23365 28939
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 47603 57876
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 36
Виробничі запаси 1101 1 36
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8260 385
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
18
134
з бюджетом 1135 0 22
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45 559
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 200 299
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 200 297
Витрати майбутніх періодів 1170 8 77
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 8532 1512
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 56135 59388
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6000 6000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1824 1752
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -59062 -61914
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -51238 -54162
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 72704 68848
Інші довгострокові зобов’язання 1515 18143 18107
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 90847 86955
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 2947 8523
за товари, роботи, послуги 1615 173 162
за розрахунками з бюджетом 1620 175 86
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 6 4
за розрахунками з оплати праці 1630 23 18
за одержаними авансами 1635 219 146
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 142 147
Доходи майбутніх періодів 1665 414 481
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12427 17028
Усього за розділом IІІ 1695 16526 26595
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 56135 59388
Примітки д\в
Керівник Каданiна Т.О.
Головний бухгалтер Мирон Г.Б.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" за ЄДРПОУ 14311407
(найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7239 8177
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2040 ) ( 3071 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090
5199
5106
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3563 1379
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1393 ) ( 1361 )
Витрати на збут 2150 ( 83 ) ( 68 )
Інші операційні витрати 2180 ( 9962 ) ( 27743 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190
0
0
збиток 2195 ( 2676 ) ( 22687 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 3521 924
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 3372 ) ( 3100 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 397 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
0
0
збиток 2295 ( 2924 ) ( 24863 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
0
0
збиток 2355 ( 2924 ) ( 24863 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2924 -24863
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 833 1589
Витрати на оплату праці 2505 765 614
Відрахування на соціальні заходи 2510 151 199
Амортизація 2515 861 1109
Інші операційні витрати 2520 970 28732
Разом 2550 3580 32243
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 24000000 24000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 24000000 24000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки д\в
Керівник Каданiна Т.О.
Головний бухгалтер Мирон Г.Б.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" за ЄДРПОУ 14311407
(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
10144
11894
Повернення податків і зборів 3005 0 3
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 9 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 80 216
Надходження від повернення авансів 3020 12177 2056
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5 2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 15
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 2945 )
( 4458 )
Праці 3105 ( 648 ) ( 531 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 266 ) ( 248 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 536 ) ( 1754 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 172 ) ( 1358 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 364 ) ( 396 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 20174 ) ( 22973 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 55 ) ( 1267 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 205 ) ( 213 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2414 -17258
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 12324 18521
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 45 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 5748 ) ( 4781 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 559 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6062 13740
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 14715 24715
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 59
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 15295 16079
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2969 ) ( 4984 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3549 3711
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 99 193
Залишок коштів на початок року 3405 200 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 299 200
Примітки д\в
Керівник Каданiна Т.О.
Головний бухгалтер Мирон Г.Б.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" за ЄДРПОУ 14311407
(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки не заповнюється
Керівник Каданiна Т.О.
Головний бухгалтер Мирон Г.Б.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" за ЄДРПОУ 14311407
(найменування) 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 6000 0 1824 0 -59062 0 0 -51238
Скоригований залишок на початок року 4095 6000 0 1824 0 -59062 0 0 -51238
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2924 0 0 -2924
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0  -72 0 72 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0  -72 0 -2852 0 0 -2924
Залишок на кінець року 4300 6000  1752 0 -61914 0 0 -54162
Примітки д/в
Керівник Каданiна Т.О.
Головний бухгалтер Мирон Г.Б.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Текст примiток 1. Загальна iнформацiя Публiчне акцiонерне товариство <Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури> засноване у вiдповiдностi з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.03.1996р. за №743 шляхом перетворення державного пiдприємства - Державний науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури (ДНДI ПРЕА м. Львiв) у Вiдкрите акцiонерне товариство <Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури> у вiдповiдностi до Закону України <Про приватизацiю майна державних пiдприємств> та Указу Президента України вiд 19.03.96р. №194/96 <Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi>. За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 березня 2012 року у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> Товариство, змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство <Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури>. Скорочена назва товариства ПАТ <НДI ПРЕА>. Юридична адреса : м.Львiв вул.. Наукова,7А 2. Основи представлення фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть товариства за 2016рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше стандарти МСФЗ та тлумачення Комiтету з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається у звичайному порядку. Фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi є необхiдними в тому випадку, коли б товариство не могло продовжувати свою дiяльнiсть вiдповiдно до припущення про безперервнiсть. Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена станом на 31.12.2013р, за 2012р звiтнiсть складена iз використанням концептуальної основи спецiального призначення , що ?рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 <Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi> 3. Основнi принципи облiкової полiтики МСБО 1 <Подання фiнансових звiтiв> далi наводяться в стислому викладi суттєвi облiковi з метою розкриття iнформацiї про основи оцiнки, що застосовувались при складаннi фiнансової звiтностi, а також iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння цiєї фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться за принципом нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, згiдно з яким визначення фiнансового результату звiтного перiоду здiйснюється порiвнянням доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Облiкова полiтика Товариства протягом проводилась на пiдставi наказу №1 вiд 05 сiчня 2016року. Операцiї в iноземнiй валютi Функцiональною валютою дiяльностi Товариства є українська гривня. Операцiї в iноземнiй валютi перерахованi у функцiональну валюту з використанням обмiнного курсу на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, що виникли внаслiдок перерахунку, вiдображенi як доходи або витрати того перiоду, в якому вони виникли. Основнi засоби Товариство облiковує свої основнi засоби за первiсною вартiстю. Основнi засоби є матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi (постачаннi товарiв, наданнi послуг) або для адмiнiстративних цiлей, та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв слiд визнавати активами якщо iснує ймовiрнiсть того, що з такими активами пов'язанi майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть таких активiв можна достовiрно оцiнити. Основнi засоби Товариства розподiляються за такими класами: - будiвлi - передаточнi пристрої - машини i обладнання - iнструменти, прилади, iнвентар - iншi основнi засоби - транспорт Пiсля визнання активами будiвлi облiковуються за первiсною вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї. Переоцiнка не проводиться . Об'єкти основних засобiв, що належать до iнших класiв, пiсля визнання їх активами, облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами На об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається на кiнець кожного фiнансового року i, у випадку необхiдностi, коригується. На кiнець фiнансового року метод амортизацiї основних засобiв також може бути переглянутий. У 2016 р продовжено строк корисного використання автомобiля та продовжено на 1 рiк. Строк корисного використання решти основних засобiв у 2016р Товариство не переглядало. Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками корисного використання, то такi складовi облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизують окремо. Амортизацiю основного засобу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, в якому вiн є придатний до експлуатацiї. Амортизацiю основного засобу припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, та 2) дату, з якої припиняють визнання активу. Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв визнаються вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати капiталiзуються лише в тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої економiчної вигоди вiд використання такого об'єкта основних засобiв :витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання нового об'єкта основних засобiв,замiна окремих важливих компонентiв основних засобiв вiдображається в облiку як придбання нового об'єкта основних засобiв i списання старого об'єкта,витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того звiтного перiоду, в якому вони понесенi. Аналогiчний пiдхiд у випадку виконання значного технiчного огляду об'єкта основного засобу - його балансову вартiсть збiльшується на вартiсть витрат на технiчний огляд. При цьому припиняють визнавати балансову вартiсть витрат на попереднiй огляд. Витрати на позики, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом та виготовленням квалiфiкацiйних активiв, включаються до собiвартостi таких активiв. Вiдповiдно до МСФЗ 5 <Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> Товариство класифiкує об'єкт основних засобiв як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiй продажу, а не поточного використання. Товариство оцiнює об'єкт основного засобу, класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з двох оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Прибутки i збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння виручки вiд продажу iз балансовою вартiстю. Вони вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю. Пiд час продажу переоцiнених основних засобiв суми, вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi капiталу, списуються на нерозподiлений прибуток. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи визнаються активами якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд цих активiв та собiвартiсть таких активiв можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Нематерiальнi активи Товариства розподiляються за такими класами: - торговi марки - комп'ютерне програмне забезпечення - iншi нематерiальнi активи Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi мають обмежений перiод корисного використання, пiдлягають амортизацiї методом прямолiнiйного списання протягом перiоду вiд 3 до 10 рокiв залежно вiд розрахункового строку їх корисного використання. Нарахування амортизацiї нематерiального активу починають, коли актив є придатним для використання, тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його використання. Амортизацiю припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, та 2) дату, з якої припиняють визнання активу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. Торговi марки та iншi права вiдображенi за первiсною вартiстю. Вони мають обмежений у часi строк корисного використання i вiдображаються за собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї. Величина амортизацiї розраховується методом рiвномiрного списання для розподiлу вартостi на протязi розрахункового термiну їх корисного використання (10-12рокiв). Придбане комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзується в сумi понесених витрат на придбання та встановлення конкретного програмного забезпечення. Цi затрати амортизуються протягом всього розрахункового строку їх використання (3-10 рокiв). Витрати пов'язанi з пiдтримкою програм враховуються у складi витрат в мiру їх виникнення. Витрати на позики Витрати на позики визнаються витратами в тому перiодi, в якому вони були понесенi, за винятком суми витрат, яка капiталiзується. Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати на позики пiдлягають капiталiзацiї як частина собiвартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть майбутнi економiчнi вигоди i що їх можна достовiрно вимiряти. Капiталiзацiя витрат на позики починається коли понесенi витрати, пов'язанi з активом, понесенi витрати на позики та ведеться дiяльнiсть, що є необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до використання (або продажу). Капiталiзацiя витрат на позики припиняється, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до використання (або продажу), є завершеною. Позики виданi та дебiторська заборгованiсть Позики виданi та дебiторська заборгованiсть облiковуються за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого рахунку. На кожну дату балансу керiвництво Товариства оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть позик виданих та дебiторської заборгованостi може зменшитися. Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик виданих та дебiторської заборгованостi, керiвництво Товариства оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi позик виданих та дебiторської заборгованостi в облiку вiдображається шляхом створення резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв може бути нарахований на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо керiвництво Товариства має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки i збитки. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, стають платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Товариства складає: - будiвля. Первiсною оцiнкою iнвестицiйної нерухомостi є її собiвартiсть. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та витрати, безпосередньо пов'язанi з нею. Собiвартiстю iнвестицiйної нерухомостi, яка збудована самостiйно, є її собiвартiсть на дату завершення будiвництва. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за собiвартiстю, згiдно з вимогами МСФЗ 16 <Основнi засоби>. Запаси Запаси облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi на основi МСБО 2 <Запаси>. Облiк запасiв здiйснюється за такими групами: сировина i матерiали; купiвельнi напiвфабрикати; паливо; будiвельнi матерiали; матерiали, переданi в переробку; запаснi частини; iншi матерiали; малоцiннi та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; готова продукцiя, товари. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв(крiм тих, що повертаються згiдно з податковим законодавством), а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Оцiнка запасiв здiйснюється за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їхнього теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Товариство використовує для визначення собiвартостi запасiв формулу ФIФО. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти Товариства включають кошти в касi та на рахунках в банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй. Операцiйна оренда Оренда необоротних активiв, за умовами якої всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на активи, не передаються орендарю, а зберiгаються за орендодавцем, класифiкується як операцiйна оренда. Класифiкацiя оренди залежить вiд сутностi операцiї, а не вiд форми контракту. Активи, переданi в операцiйну оренду, залишаються на балансi Товариство, оскiльки вона i далi несе всi ризики, пов'язанi з правом власностi на це майно. Дохiд вiд операцiйної оренди рiвномiрно (за вирахуванням супутнiх витрат, вiдшкодованих орендарем) вiдображаються у складi доходiв Товариства на систематичнiй основi протягом термiну оренди. Витрати, пов'язанi з орендованим майном (амортизацiя, обслуговування, податки тощо), рiвномiрно списуються за рахунок доходу вiд оренди. Витрати вiдшкодованi орендарем (електроенергiя, тепло, вода) не вiдображаються в складi доходiв та витрат товариства у звiтi про прибутки та збитки. Iнвестицiї в iнструменти капiталу Порядок облiку iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, що придбанi з метою утримання до погашення, залежить вiд кiлькостi акцiй або часток у капiталi об'єкта iнвестування та можливостi здiйснення контролю чи суттєвого впливу. Iнструментами капiталу для Товариства є частки в статутному капiталi дочiрнiх пiдприємств. Товариство володiє 100% часток в статутному капiталi дочiрнiх пiдприємств та здiйснення контролю над об'єктом iнвестування, для облiку такої iнвестицiї застосовуються вимоги МСБО 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" та МСФЗ 28 . Товариство називається материнським пiдприємством. Пiдприємства, що перебувають пiд контролем Товариство, називаються її дочiрнiми пiдприємствами. Пiд контролем розумiють повноваження управляти фiнансовою та операцiйною полiтиками iншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi. Контроль може бути досягнутий прямо або непрямо (через iншi дочiрнi пiдприємства). Навiть, якщо Компанiя володiє менше нiж 50% голосiв, отримання контролю можливе якщо Компанiя отримує: - право на бiльше нiж половину голосiв iншого пiдприємства в результатi угоди з iншими iнвесторами, - повноваження керувати фiнансовою та операцiйною полiтиками iншого пiдприємства вiдповiдно до статуту або угоди, - повноваження призначати чи звiльняти бiльшiсть членiв ради директорiв чи аналогiчного керiвного органу iншого пiдприємства, - повноваження вiддавати бiльшiсть голосiв на засiданнях ради директорiв чи аналогiчного керiвного органу iншого пiдприємства. Якщо частка Товариства у збитках асоцiйованого пiдприємства дорiвнює балансовiй вартостi iнвестицiї або перевищує її, тодi така iнвестицiя вiдображається в облiку та звiтностi за нульовою вартiстю. Надалi Товариство припиняє подальше вiдображення своєї частки у збитках асоцiйованого пiдприємства. З метою подання iнформацiї про фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства i всiх контрольованих нею дочiрнiх пiдприємств Товариство керується п. 10 МСФЗ 27 та складає окремий фiнансовий звiт. Фiнансовий звiт складений з використанням методу участi в капiталi. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображенi за нульовою вартiстю. Позики та кредити Позики та кредити первiсно вiдображаються в облiку за собiвартiстю, тобто за сумою отриманих коштiв. Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Вiдображення доходiв та витрат Доходи та витрати визнаються за методом нарахування та вiдображаються в облiку та звiтностi у перiодi їх виникнення. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається за наявностi таких умов: -покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, -Товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованими товарами, -сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, -є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги були фактично наданi. У фiнансовiй звiтностi дохiд вiд реалiзацiї вiдображається за вирахуванням ПДВ, акцизу та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв. Витрати визнаються Товариством,якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно,що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати,коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається не вiдповiднiсть перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. Податки на прибуток. Витрати Товариства з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку. Вiдстроченi податки (вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання) розраховуються щодо тимчасових рiзниць за балансовим методом, який передбачає визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з податкової бази та балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдображаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що виникли мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх поточною оцiнкою для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання оцiнюються за ставками податку на прибуток, якi ймовiрно будуть iснувати в перiодi реалiзацiї активiв чи погашення зобов'язань, на основi ставок податку на прибуток та податкового законодавства, якi дiють на звiтну дату. Поточний податок на прибуток та вiдстроченi податки визнаються як дохiд або витрати i вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. У разi наявностi податкових збиткiв за минулi перiоди Товариство визнає вiдстрочений податковий актив лише тiєю мiрою, якою є достатнi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню. Коригування звiтностi. Товариство не проводило коригування фiнансової звiтностi на iнфляцiйний показник, оскiльки згiдно МСБО 29, показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають таке (але не обмежуються таким):а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей рiвень. З наведених вище умов такими, що виконуються, є тiльки умови в пунктах (г) та (г). Вiдповiдно прийнято рiшення не проводити коригування звiтностi на iнфляцiйний показник. 4. Пояснювальний параграф Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складаються станом на 31.12.2016р складають 54 тис. грн , що складаються з авансового платежу за автомобiль. Основнi засоби Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi за собiвартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 23431 тис. грн., накопичений знос - 6250 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу виходячи з очiкуваного залишкового строку корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв Товариства. Рiчна сума амортизацiї основних засобiв складає 861 тис. грн., а залишкова вартiсть основних засобiв на дату балансу становить 17181 тис. грн. В 2016р. капiталiзованi витрати на проведення ремонту в будiвлi за адресою м. Львiв вул.. Наукова,7А, а саме : проведено монтаж мереж внутрiшнього електропостачання на 2-4пов на суму 1089 тис.грн, проведено ремонт кiмнати на 1 пов. на суму 69тис. Також капiталiзованi витрати на проведення ремонту в першому кварталi в будiвлi за адресою м. Львiв вул.. Наукова,7А на замiну килимового покриття на суму 4 тис.грн. В 2016р введено в експлуатацiю одна одиниця ПЕОМ вартiстю 9 тис. грн., багатофункцiональний пристрiй на суму 53 тис .грн, бiля будiвлi встановлено євро кабiну вартiстю 38 тис.грн та банерна сiтка вартстю 63тис. грн.. Також придбано та введено в експлуатацiю автомобiль вартiстю 2139 тис.грн та капiталiзовано витрати на ремонт автомобiля в сумi 89 тис.грн. У вереснi 2016р на пiдставi iнвестицiйного договору введено в експлуатацiю офiсний комплекс з паркiнгом (будiвля пiд лiтерою <А-8>) . Будiвля належить товариству на пiдставi iнформацiйної довiдки №68218990 вiд 15.09.2016р. Розмiр частки товариства 5/100, що становить 937,1квм. Примiщення введенi в експлуатацiю за первiсною вартiстю накопиченої при здiйснення будiвництва на б/р 151, що становить 8148 тис.грн. Облiковуються введенi в експлуатацiю нежитловi примiщення як iнвестицiйна нерухомiсть. (Зданi в оренду 100% вiд загальної площi). В листопадi 2016р було здiйснено продаж нежитлових примiщень площею 227квм на пiдставi договору зареєстрованого в реєстрi за № 1634 вiд 28 листопада 2016р.. Вартiсть продажу становила 3 442 тис. грн без ПДВ. Залишкова вартiсть нежитлових примiщень на момент продажу з урахування амортизацiї за мiсяць вибуття та реєстрацiйних витрат становила 243 тис.грн.. В iншi нематерiальнi акти станом на 31 грудня 2016 у звiтi включенi програмне забезпечення <Програма 1С 7.7>, Знак < Оптiма Плаза> , програмне забезпечення Windows XP, та придбана в 2016р. антивiрусна програма EsetSmartSekurti та програма <Медок Електронний документообiг>. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання. Станом на 31 грудня 2016р. на програмне забезпечення <Програма 1С 7.7> та Знак < Оптiма Плаза> нарахована амортизацiя 100%, на знак <Оптiма Плаза> щомiсячно нараховується амортизацiя в сумi 40,67грн. На антивiрусну програму EsetSmartSekurti нараховується щомiсячно амортизацiя в сумi 336грн На програму <Медок Електронний документообiг> нараховується щомiсячно амортизацiя в сумi 41,67грн. У статтi iншi фiнансовi iнвестицiї облiковуються придбанi iнвестицiйнi сертифiкати емiтентом яких виступає Пайовий не диверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу <Професiйний> ТзОВ < КУА <Оптiма -Капiтал> . У статтi <Довгострокова дебiторська заборгованiсть> на кiнець звiтного перiоду в сумi 28 939тис. грн. облiковуються аванси, виданi пiдрядникам на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв Товариства та на придбання будматерiалiв. Оцiнка авансiв здiйснена на основi МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання> (далi - МСБО 32), МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> (далi - МСБО 39). Дебiторська заборгованiсть за товари роботи послуги облiковується по фактичнiй вартостi 404 тис.грн за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв 19 тис. грн , що становить 385 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв в сумi 19 тис. грн нараховано на заборгованiсть по оренднiй платi по яких ведеться претензiйна робота та термiн позовної давностi не перевищив три роки. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить 134тис. грн , iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 559 тис. грн та складається з наданої безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. Витрати майбутнiх перiодiв включають страховi платежi сплаченi по договорах добровiльного страхування майна на суму 77 тис.грн Довгостроковi зобов'язання складають довгостроковий кредит банку в сумi 68 848 тис. грн, в т.ч. 58 353 тис.грн - кредит отриманий в ПАТ КРЕДОБАНК для реконструкцiї з добудовою 2-х поверхiв iнженерно-лабораторного корпусу пiд офiсний центр (договiр №76 вiд 15.03.2007р. , валюта кредиту - долари США.) , 10 495 тис. грн - вiдстрочене зобов'язання по погашенню нарахованих процентiв по вказанiй вище кредитнiй угод. В iншi довгостроковi зобов'язання на загальну суму 18 107 тис.грн включенi : кредит вiд нерезидента DORSET UNION LTD в сумi 3 921 тис.грн (валюта кредиту євро) та 13 885 тис. грн - довгостроковi безпроцентнi позики, якi вказанi з урахуванням дисконтування . Сума безпроцентної поворотна фiнансової допомоги з термiном погашення бiльше одного року становить 14 154 тис. грн. Якщо застосувати простий вiдсоток у виглядi ставки НБУ на рiвнi 14% та дисконтувати отриманi безпроцентнi поворотнi фiнансовi допомоги, - теперiшня вартiсть отриманої допомоги становитиме 13 885 тис. грн. Рiзниця по дисконтуванню за 2015р та 2016 включена в iншi витрати. До поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями включенi зобов'язання по кредитнiй угодi №76 вiд 15.03.2007р.. на пiдставi графiку погашення, який викладений у новiй редакцiї в додатковому договорi про внесення змiн та доповнень До кредитного Договору №76 вiд 15.03.2007р вiд 28 листопада 2016р. Згiдно цього Додаткового Договору товариство зобов'язане в 2016р погасити тiло кредиту на загальну суму 7 505 тис. грн або 276 тис. дол. США . Також в цю статтю включено суму 1018 тис.грн, або 37436,42 дол.СШа, яка буде в сiчнi 2017р списана згiдно кредитного договору. Кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги включає поточну заборгованiсть за отриманi товари, роботи та послуги термiном до 3 рокiв загальною сумою 162 тис.грн. В 2016р товариство нарахувало забезпечення у виглядi забезпечення виплат вiдпусток по коефiцiєнту 8,8% на суму 61 тис.грн., вiдповiдно поточне забезпечення складає 147 тис.грн. Оцiнка забезпечень виплат персоналу здiйснена Товариством на основi МСБО 19 <Виплати працiвникам> (далi - МСБО 19). Загальна заборгованiсть по авансах складається з авансiв отриманих як переоплата за оренду нежитлових примiщень на 1 квартал 2017р та аванс за експлуатацiйнi послуги i становить 146 тис.грн Iншi поточнi зобов'язання, вiдображенi на кiнець звiтного перiоду в сумi 17 028 тис. грн., складаються з нарахованих вiдсоткiв на позику за 2016р - 3 тис. грн., нарахованих вiдсоткiв по кредиту вiд нерезидента - 1031 тис. грн безпроцентної позики вiд юридичної особи - 2 547 тис. грн., безпроцентної позики вiд фiзичних осiб 9 872 тис. грн.; розрахункiв з iншими кредиторами -1 тис. грн. та заборгованостi за iнвестицiйнi сертифiкати емiтентом яких виступає Пайовий не диверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу <Професiйний> ТзОВ < КУА <Оптiма -Капiтал> з термiном погашення до 23.12.2016р в сумi 3574 тис. грн. В доходи майбутнiх перiодiв включенi аванси за останнiй мiсяць оренди згiдно умов договорiв на оренду нежитлових примiщень в сумi 481 тис.грн . Статутний фонд становить 6 000,0 тис. грн та подiлений на 24 000 000 шт простих акцiй , номiнальною вартiстю 0,25 коп. Додатковий капiтал станом на 31 грудня 2016р становить 1752 тис. грн та складається iз суми iндексацiї вартостi будiвель станом на 01 квiтня 1996р згiдно постанов КМУ.. Сума що пiдлягає щомiсячному списанню на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) становить 6 018,24 грн протягом термiну використання будiвель та пiдлягає перегляду при збiльшеннi термiну використання. Виручка вiдображена з вирахуванням податку на додану вартiсть та складається вiд отриманих доходiв вiд здачi в оренду нежитлових примiщень та становить 7239 тис. До iнших операцiйних доходiв включено отриманi вiдсотки нарахованi на залишок коштiв на поточному рахунку -5 тис. грн., отримане страхове вiдшкодування -46 тис.грн. , ,сума отримана вiд продажу iнших обороних активiв - 3199 тис.грн, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi по Кредитному договору- 313 тис.грн, Собiвартiсть реалiзованих послуг становить 2040 тис.грн та складається з наступних економiчних елементiв: амортизацiя - 793 тис. грн, матерiальнi витрати- 71 тис.грн, витрати на страхування будiвель - 19 тис. грн, з/плата - 272 тис. грн, витрати на соцiальнi заходи - 57 тис. грн , витрати на оплату вiдпусток-22 тис. грн, вода - 28 тис. грн, електроенергiя - 150 тис. грн, теплоенергiя - 366 тис. грн., витрати на обслуговування будiвель, комунiкацiй та витрати для утримання будiвель робочому станi - 262 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати складають 1393 тис. грн., в т.ч. нарахованi податки 246 тис.грн Витрати на збут: реклам та агентськi послуги - 83тис.грн Iншi операцiйнi витрати складають 9962 тис.грн, в т.ч. втрати вiд операцiйної курсової рiзницi залишку несплаченого кредиту становлять 9898 тис. грн. Фiнансовi витрати складають 3372тис. грн.. в т.ч. нарахованi вiдсотки ПАТ <КРЕДОБАНК> по кредитному договору згiдно графiку погашення 2934 тис. грн.. нарахованi вiдсотки по процентнiй позицi 20 тис. грн.. вiдсотки по кредиту нерезидента 412 тис. грн.. послуги банку пов'язанi з обслуговуванням кредиту-6 тис. грн. Iншi доходи становлять 3521 тис. грн. та складаються з суми отриманої безповоротної фiнансової допомоги. Нерозподiлений збиток у сумi (-61914) тис. грн. на кiнець 2016 року узгоджується iз залишками нерозподiленого збитку на початок звiтного року, якi складають (-59062) тис. грн.,скоригований на суму зменшення дооцiнки активiв протягом 2016 року (+72 тис. грн.) та сумою збитку за 2016 рiк, який складає (- 2924) тис. грн. Товариство є збитковим у податковому облiку i не сплачує податок на прибуток пiдприємств. Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку. Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2016 р., звiту про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.Фiнансовий стан Товариства визначений вiдповiдно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу на пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. i звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк
Продовження тексту приміток

д\в
Продовження тексту приміток

д\в
Продовження тексту приміток

д\в

<< Вернуться на предыдущую страницу

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»