Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:Публічне  акціонерне товариство  “Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури”
1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14311407 
1.3. Місцезнаходження емітента: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7Акий
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322647455
1.5. Електронна поштова адреса емітента: Karplyuk@optima-c.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : NDI.LVIV.UA
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміни складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №4 вiд 09.04.2014)
звiльнено з посади Голови Наглядової Ради Товариства, з одночасним припиненням членства у Наглядовiй радi Товариства, на пiдставi поданої заяви на звiльнення за угодою сторiн Ломаковича Вiталiя Афанасiйовича, паспорт МЕ 861951, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.03.2008р.,  володiє 64,4086 % акцiями Товариства, перебував на посадi – з 27 березня 2012р, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Клипiна Едуарда Олександровича, паспорт КА 660478, виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 03.12.1997р., володiє 0,0084 % акцiями Товариства, обраний на посаду до закiнчення повноважень дiючого складу Наглядової ради (орiєнтовний термiн повноважень- 12 мiс., до чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбудуться у 2015р. i обиратимуть новий склад Наглядової ради у зв`язку iз закiнченням повноважень), попередня посада - заступник директора з будiвництва Приватного пiдприємства «ШИВА», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Каданіна Тетяна Олександрівна.

<< Вернуться на предыдущую страницу

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»