Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури»
(адреса: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7А, код ЄДРПОУ 14311407)
повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 лютого 2017 року за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, 7А (5-й поверх, кабінет №507-508). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 17 лютого 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 13 лютого 2017 року.
Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту.
4. Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».
5. Про порядок і умови здійснення реорганізації (план реорганізації) Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».
6. Про обрання комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», визначення її повноважень та порядку роботи.
7. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» у зв’язку із реорганізацією товариства.
8. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» на частки у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».
9. Про оцінку та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури».
10. Про розгляд вимог кредиторів у зв’язку із реорганізацією Публічного акціонерного  товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».
З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: місто Львів, вул.Наукова, 7А (5-й поверх, кабінет №507, відповідальна особа за роботу з акціонерами – Карплюк Ростислав Петрович), а в день проведення зборів – у місці їх проведення до моменту закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7 А. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів: http://ndi.lviv.ua/.  Довідки за телефоном: (032) 244-71-30.

Проект плану реорганізації Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН»
1. Публічне акціонерне товариство товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (скорочене найменування ПАТ «НДІ ПРЕА», код ЄДРПОУ 14311407, юридична адреса: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН», яке буде знаходитись за адресою: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 6 000 000,00 грн.
2. Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві-правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).
3. Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства. Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що  буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
4. Статут товариства-правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства-правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства-правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.
5. Етапи реорганізації:
№ п/п етапу
Найменування етапу

Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення

Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв’язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом  перетворення

Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження передавального акту (балансу)

Проведення установчих зборів засновників товариства-правонаступника

Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства

Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві-правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику

Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації

Здійснення інших необхідних заходів, пов’язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Акціонерне товариство на сьогоднішній день є, фактично, найскладнішою організаційно-правовою формою юридичної особи, яка потребує значних затрат (як матеріальних так і людських) на його функціонування. Це пов’язано з тим, що після прийняття та вступу в дію в 2011 році згаданого Закону України «Про акціонерні товариства», ряду інших законів та підзаконних нормативно-правових актів в Україні почали діяти нові правила діяльності акціонерних товариств. Зокрема, змінено типи акціонерних товариств, запроваджено нові обов’язкові вимоги щодо діяльності акціонерних товариств, які тягнуть за собою значні видатки на утримання акціонерного товариства (які становлять від 30 тис.грн на рік). Крім цього, підвищено розміри санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, які часом сягають 170 000 грн. Хоча самі по собі правопорушення на ринку цінних паперів в певних випадках є абсурдними та нелогічними. Тобто, законодавець, намагаючись створити нормативну базу для нормального функціонування цивілізованого ринку цінних паперів, зарегулював діяльність акціонерних товариств настільки, що було досягнуто прямо протилежного результату. На сьогоднішній день ринок цінних паперів України обмежується декількома великими підприємствами, акції яких перебувають в обігу на біржах. Всі інші акціонерні товариства не виконують свого основного призначення як організаційно-правова форма: залучення інвестора, оскільки інвестори не здійснюють інвестиції в Україні і з інших, всім відомих причин.
У зв’язку із викладеним, наглядова рада прийняла рішення про проведення загальних зборів акціонерів до порядку денного яких включити питання про зміну організаційно-правової форми з акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Прийняття позитивного рішення акціонерами з даного питання дозволить товариству економити значні кошти, які витрачались на отримання акціонерного товариства як організаційно-правової форми, а також здійснювати більш ефективне управління товариством-правонаступником, що в умовах сучасного ринку є вкрай важливим для прибуткового функціонування бізнесу.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ»

1. З першого питання порядку денного:
обрати лічильну комісію у наступному складі: Мирон Галина Богданівна – голова лічильної комісії, Гавуляк Роман Володимирович, Постнікова Галина Михайлівна – члени лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного:
обрати головою загальних зборів акціонерів Каданіну Тетяну Олександрівну, секретарем загальних зборів – Карплюка Ростислава Петровича.

3. З третього питання порядку денного:
затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:
- час для доповідей по питаннях 4 – 10 порядку денного – до 10 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.
- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового бюлетеня для голосування.
- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 11.1 – 11.13 статті 11 «Загальні збори акціонерів товариства» статуту ПАТ «НДІ ПРЕА».

4. З четвертого питання порядку денного:
здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства  «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН», котре буде знаходитись за адресою: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А.

5. З п’ятого питання порядку денного:
затвердити наступний порядок та умови реорганізації (план реорганізації ПАТ  «НДІ ПРЕА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН»):
1. Публічне акціонерне товариство товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (скорочене найменування ПАТ «НДІ ПРЕА», код ЄДРПОУ 14311407, юридична адреса: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН», яке буде знаходитись за адресою: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 6 000 000,00 грн.
2. Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві-правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).
3. Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства. Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що  буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
4. Статут товариства-правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства-правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства-правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.
5. Етапи реорганізації:
№ п/п етапу
Найменування етапу
1.
Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення
2.
Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв’язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом  перетворення
3.
Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження передавального акту (балансу)
4.
Проведення установчих зборів засновників товариства-правонаступника
5.
Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства
6.
Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві-правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику
7.
Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації
8.
Здійснення інших необхідних заходів, пов’язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

6. З шостого питання порядку денного:
обрати комісію з припинення ПАТ «НДІ ПРЕА» в наступному складі:
1. Каданіна Тетяна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2140107848, адреса: 79031, м.Львів, вул.Стрийська, 101 / 101) – голова комісії з припинення;
2. Мирон Галина Богданівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2789400127, адреса: 79037, м.Львів, вул.Грінченка, 2а / 51) – член комісії з припинення;
3. Ломакович Ірина Мечиславівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3024719427, адреса: 79034, м.Львів, вул.Листопадна, 12 / 1) – член комісії з припинення.
Комісії з припинення здійснювати свою діяльність за адресою товариства: 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А. Встановити наступний порядок прийняття рішень комісією з припинення: рішення приймаються на засіданнях більшістю голосів членів комісії з припинення ПАТ «НДІ ПРЕА». На період роботи комісії з припинення зберегти за її членами посадові оклади в розмірі, що їм виплачувалися на попередніх посадах в товаристві.

7. З сьомого питання порядку денного:
у зв'язку із реорганізацією ПАТ «НДІ ПРЕА»та обранням комісії з припинення, враховуючи вимоги ст..105 Цивільного кодексу України, достроково припинити повноваження виконавчого органу – правління, а саме: Каданіної Тетяни Олександрівни – голови правління, Мирон Галини Богданівни, Ломакович Ірини Мечиславівни – членів правління.

8. З восьмого питання порядку денного:
затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПАТ «НДІ ПРЕА» на частки в статутному капіталі створюваного товариства з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН»:
• право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають всі акціонери ПАТ «НДІ ПРЕА»;
• акції ПАТ «НДІ ПРЕА» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН» та розподіляються серед його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю.
• обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція ПАТ «НДІ ПРЕА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН» номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).
• кожен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою відповідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПАТ «НДІ ПРЕА», належних такому акціонеру. При цьому розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного акціонера ПАТ «НДІ ПРЕА» буде дорівнювати розміру його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю;
• видача свідоцтв про участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН».
• акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «НДІ ПРЕА» в товариство з додатковою відповідальністю мають право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «НДІ ПРЕА» після чого втрачають право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов’язкового викупу акції не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з додатковою відповідальністю  «НДІ «АМФІТОН».

9. З дев’ятого питання порядку денного:
затвердити наступні оцінку та умови викупу акцій у акціонерів:
затвердити оцінку однієї простої іменної акції ПАТ «НДІ ПРЕА», за якою буде відбуватися обов’язковий викуп акцій, на рівні ринкової вартості – _____ грн. станом на 05.01.2017р., визначеної згідно з вимогами ч.1 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженої Наглядовою радою ПАТ «НДІ ПРЕА».
про обов’язковий викуп акцій акціонерам, в яких виникло таке право, негайно надсилається повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру із зазначенням необхідності вчинення усіх дій, необхідних для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає.
для обов’язкового викупу акцій акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, в період, в якому здійснюється викуп акцій, подає на адресу товариства (79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А) письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;
строк викупу – з 18 лютого 2017 року до 17 березня 2017 року включно;
оплата здійснюється у грошовій формі за місцезнаходженням товариства або перераховується на банківський рахунок акціонера (вказаний у письмовій вимозі про викуп) протягом 30 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера про обов’язковий викуп.

10. З десятого питання порядку денного:
здійснити оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «НДІ ПРЕА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю відповідно з вимогами чинного законодавства. Комісії з припинення розглядати вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «НДІ ПРЕА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

<< Вернуться на предыдущую страницу

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»