Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

До відома акціонерів  ПАТ «НДІ ПРЕА»
    Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» код за ЄДРПОУ 14311407 (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2016 року, об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7А,  5-й поверх, кабінет №507-508. Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.  Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину  20 квітня 2016  року.
               Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства, звіту Правління Товариства.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів (у т.ч. внесення змін до існуючих правочинів), які можуть вчинятися Товариством за рішенням Наглядової ради протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
             Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі:
Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
Довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). 
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів  за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А,  5 поверх (кабінет №507), у робочі дні з 9-30 до 15-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Карплюк Ростислав Петрович, телефон: (032) 244-71-30.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*
Найменування показника  
період 
звітний
попередній
Усього активів    
56135
45374
Основні засоби      
14650
35237
Довгострокові фінансові інвестиції
3574
0
Запаси
1
13
Сумарна дебіторська заборгованість  
31696
6064
Грошові кошти та їх еквіваленти 
200
7
Нерозподілений прибуток
-59062
-34270
Власний капітал
-51238
-26374
Статутний капітал 
6000,0
6000,0
Довгострокові зобов'язання
90847
49597
Поточні зобов'язання
16526
22151
Чистий прибуток (збиток)  
-24863
-23116
Середньорічна кількість акцій (шт.)
24000000
24000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
0
0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду      
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  
25
30
Правління Товариства
Повідомлення про проведення   загальних зборів опубліковано 17 березня  2016 р. в  Бюлетень «Цінні папери України» №48.

<< Вернуться на предыдущую страницу

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»