Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

До відома акціонерів  ПАТ «НДІ ПРЕА»
    Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року, о 14 год. 30 хв. за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7Б,  11-й поверх. Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 13 год. 30 хв. до 14 год. 20 хв.  Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину  17 квітня 2015  року.
               Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Правління товариства.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів (у т.ч. внесення змін до існуючих правочинів),  які можуть вчинятися товариством за рішенням Наглядової ради протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
9.Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів ревізійної комісії.
10.Про обрання Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
11.Про обрання Ревізійної комісії товариства. Про затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
12.Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю та обрання Комісії з перетворення.
13.Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА-ПЛАЗА» шляхом виділення з Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури».
             Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі :
Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
Довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів  за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А,  5 поверх, у робочі дні з 9-30 до 15-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Карплюк Ростислав Петрович, телефон: (032) 244-71-30.  
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*
Найменування показника    період 
звітний  попередній
Усього активів      45374 40869
Основні засоби        35237 31809
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси  13 0
Сумарна дебіторська заборгованість    6064 6036
Грошові кошти та їх еквіваленти   7 87
Нерозподілений прибуток  -34270 -11226
Власний капітал -26374 -3258
Статутний капітал   6000,0 6000,0
Довгострокові зобов'язання  49597 30590
Поточні зобов'язання  22151 13537
Чистий прибуток (збиток)    -23116 458
Середньорічна кількість акцій (шт.)  24000000 24000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)      0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду        0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)    30 37
Правління Товариства
Повідомлення про проведення   загальних зборів опубліковано 17 березня  2015 р. в  Бюлетень «Цінні папери України» №47.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління Каданіна Т.О.
18.03.2015р.

<< Вернуться на предыдущую страницу

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»